OFICIÁLNÍ STRÁNKY

KONGRESU CAM 2020 PRAHA

19. - 21. 6. 2020

konaný pod záštitou hlavního města Prahy

Za podpory (v jednání): WHO – Světová zdravotnická organizace 

APPG – Nadstranická parlamentní skupina pro indické tradiční vědy Parlamentu Spojeného království

logo_CZ.jpg
 

Mezinárodní kongres CAM 2020 PRAHA 19. - 21. 6. 2020

Videoupoutávka na kongres, který se uskuteční v Praze, v sále Nové radnice, pod záštitou hlavního města Prahy.

 

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU

NOVÁ RADNICE

Mariánské nám. 2/2, 110 00, Praha 1 - Josefov

Představujeme Vám sál, ve kterém se bude kongres konat.

Můžete se těšit na nádhernou historickou budovu v blízkosti Karlova mostu a historického centra.

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU
 
 

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA

Kongres CAM 2020 Praha

Dr. Natalia Sofia Aldana-Martinez, MD, MSc

Šéfredaktorka VHL TCIM – Virtuální zdravotní knihovny pro Tradiční, komplementární a integrativní medicínu

Amarjeet S Bhamra

Iniciátor a vedoucí tajemník Nadstranické skupiny pro indické tradiční vědy

Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, Ph.D.

Odborná asistentka na Cornellově univerzitě    

Carol Ann (McCracken) Hontz

Autorka a učitelka, veřejně přednášející o specializované kineziologii

Nora Laubstein

Prezidentka ANME - Asociace pro přírodní medicínu v Evropě

Maximilian Moser, PhD.

Docent fyziologie na Univerzitě Štýrský Hradec

Tomáš Pfeiffer

Filosof a biotronik, zakladatel a ředitel Ústavu pro nemedicínské terapie

Mgr. Miloslava Rutová

Facilitátorka a terapeutka  Kineziologie One Brain, poslankyně parlamentu ČR

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Prof. Dr. Madan Thangavelu

Genomový biolog na Univerzitě v Cambridgi

John Weeks

Šéfredaktor Časopisu pro alternativní a komplementární medicínu

amarjeet_s_bhamra_u.jpg

Amarjeet S Bhamra

Velká Británie

bhasvati_bhattacharya_u.jpg

Bhaswati Bhattacharya,
MPH, MD, Ph.D.

USA

carol_ann_hontz_u.jpg

Carol Ann

(McCracken) Hontz

USA

nora_laubstein_u.jpg

Nora Laubstein

Německo

maximilian_moser_u.jpg

Maximilian Moser,

PhD.

Rakousko

miloslava_rutova_u.jpg

Mgr. Miloslava Rutová

Česká republika

anna_strunecka_u.jpg

Prof. RNDr.

Anna Strunecká, DrSc.

Česká republika

thangavelu_2_u.jpg

Prof. Dr.

Madan Thangavelu

Velká Británie

john_weeks_u.jpg

John Weeks

USA

 
 
 

Cílem kongresu je spojit naše společné úsilí pomocí informační platformy, která umožní synchronizovat naše úsilí a omezit tak dosavadní roztříštěnost našich snah. Nejedná se o pokus vytvořit nějaký nový svaz, ale má vzniknout svobodný prostor ke sdílení. Platforma tedy není omezení, ale služba nás všech. V neposlední řadě má být i místem bezpečného setkávání se zástupci vědy tak, aby se naplnily naše společné cíle pomoci potřebným. Vždyť jen nemoudrý zahrabává léčivé prameny jen proto, že nevěří, že jsou, ač je sám může někdy potřebovat.

 

Na vaší spolupráci se těší přípravný výbor.

PREAMBULE

Rádi bychom vás pozvali do Přípravného výboru kongresu. Cílem kongresu je vytvoření celoevropského informačního prostoru a služeb - Platforma CAM 2020 Praha. Prosíme členy přípravného výboru o jejich připomínky k návrhu dokumentu Platformy, který je uveden níže.

Členové platformy vytváří ku prospěchu pacienta a jeho svobodného holistického (celostního) přístupu ke zdraví společný jednotný informační prostor a servis pro všechny obory CAM s cílem:

 

  • vytvářet rovný přístup a vzájemný respekt mezi akademickou a CAM oblastí, zejména vytvořením bezpečného prostoru pro vzájemnou komunikaci

  • vytvářet programy prevence a udržitelného rozvoje zdravotní péče snižováním nákladů na ni, například dle doporučení WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, NATO (viz příloha) včetně rozvojových zemí,

  • podporovat a zapojovat se do projektů WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, národních iniciativ a dalších, které mají za cíl udržitelný rozvoj naší planety

 

  • pomáhat k lepší informovanosti národních vlád i Evropského parlamentu v oblasti holistické léčby.

 

K naplnění těchto cílů vytváří platforma tyto sekce:

I. SEKCE PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ – zejména odbornou, médii a pacienty, s cílem přinášet veřejnosti objektivní ověřené informace o stavu CAM. Proto mimo jiné:

1) Zde členové platformy umístí své mediální výstupy – články, TV a další tak, aby platforma lépe koordinovala svou činnost.

 2) Vznikne zde databáze médií, organizací nakloněných problematice CAM v zájmu společného postupu.

3) Vznikne svaz sympatizujících pacientů CAM ve zvláštním režimu tak, aby byla získána možná podpora oborům platformy CAM 2020 Praha.

4) Bude zde vyvěšen seznam připravovaných akcí, kongresů, workshopů, kurzů, atd.

II. SEKCE LEGISLATIVNÍ – zde budou umístěny informace:

    1) Usnesení mezinárodních a národních institucí ve vztahu k CAM.

    2) Současný stav legislativy jednotlivých zemí.

    3) Probíhající legislativní aktivity členů platformy CAM včetně případných petičních akcí, atd.

    4) Aktuální dosažené výsledky na půdě parlamentů a ministerstev zdravotnictví.

III. SEKCE VĚDA A VÝZKUM bude obsahovat zejména:

    1) Databázi dokončených a probíhajících výzkumů, včetně informací z databází PubMed, Cochrane a dalších.

    2) Seznam pracovišť realizujících výzkum v oblasti CAM.

    3) Připravované záměry v oblasti výzkumu.

    4) Databáze odborné publikační činnosti.

IV. SEKCE KNIHOVNY obsahuje:

    1) Oborově řazené publikace a mediální výstupy CAM.

    2) Právní, legislativní, odborné informace.

    3) Informace popisující organizaci a hodnocení výzkumů.

    4) Záznamy výsledků léčby pacientů CAM.

    5) Oborově řazené publikované názory oponentů doplněné o vyjádření dotčených oblastí CAM a případně celé platformy.

V. SEKCE ORGANIZACE obsahuje:

    1) Stránky platformy pro členy i veřejnost.

    2) Seznam členů Platformy CAM 2020 Praha.

    3) Výzvy ke společným akcím.

    4) Prostor pro oznámení ostatním členům a diskuzi.

    5) Otevřené bankovní konto všem členům pro dobrovolné příspěvky na servisní činnost. Prostředky budou uvolněny až po souhlasu členů. Přístup bude mít každý člen – věc důvěry.

    6) Každý člen může ukládat informace do svého oborového registru vždy s udáním zdroje a zárukou správnosti.

 

SPOLEČNÝM JEDNOTNÝM POSTUPEM ZÍSKÁME VŽDY VÍCE, NEŽ ZDÁNLIVĚ VÝHODNÝM OKAMŽITÝM PROSPĚCHEM, KTERÝ SE NABÍZÍ.

„STARAJÍCE SE O ŠTĚSTÍ JINÝCH, NACHÁZÍME SVÉ VLASTNÍ.“ (PLATÓN)

PŘÍLOHA

 

1.WHO
A) Právní postavení tradiční a komplementární /alternativní medicíny.

Celosvětový přehled. (2001)
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2943e/
B) Strategie WHO pro tradiční medicínu 2002–2005 (2002)
http://www.wpro.who.int/health_technology/book_who_traditional_medicine_strategy_2002_2005.pdf
C) Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023 (2013)
http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/

2. WHA (Světové zdravotnické shromáždění)
A) Rezoluce Světového zdravotnického shromáždění WHA67.18 – Tradiční medicína. (2014)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162860/A67_R18-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
B) Rezoluce Světového zdravotnického shromáždění WHA69.24 – Posílení integrovaných zdravotnických služeb, jejichž středem zájmu je člověk. (2016)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R24-en.pdf


3. Rada Evropy
Rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1206 (1999): Evropský přístup k nekonvenčním medicínám.
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16727&lang=en
 

4. Evropská komise

CAMbrella – celoevropský výzkumný projekt pro komplementární a alternativní medicínu (CAM) z let 2010 – 2012, financovaný v rámci 7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj.
https://cordis.europa.eu/project/rcn/92501/reporting/en

5. Evropský parlament
A) Usnesení o statusu nekonvenční medicíny A4-0075/97
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//EN
B) Výzva k akci – závěrečný dokument konference o komplementární a alternativní medicíně, která se konala v Evropském parlamentu dne 9. 10. 2012

http://www.efcam.eu/images/stories/Declaration_and_Call_for_Action.pdf

6. NATO - Organizace pro vědu a technologie (Science and Technology Organization, STO)
Intervence integrativní medicíny pro vojenský personál. (2017)
https://www.sto.nato.int/publications/Pages/Technical_Reports_list.aspx

7. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Usnesení petičního výboru z 11. schůze dne 25. září 2018 k veřejnému slyšení k „Petici na podporu biotroniky“.
https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=151464

HOTELY

MAMAISON HOTEL

RIVERSIDE PRAGUE

Janáčkovo nábřeží 1115/15

150 00  Praha 5 - Anděl

CLARION HOTEL PRAGUE

OLD TOWN

 Hradební 768/9

110 00  Praha 1 - Staré Město

MAMAISON RESIDENCE 

DOWNTOWN PRAGUE

Na Rybníčku 1329/5

120 00  Praha 2 - Nové Město

 

SPONZOŘI A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Všem partnerům Kongresu CAM 2020 Praha srdečně děkujeme za podporu!
 
 
POSTER_kniha_CAM_18-09-2019_cesky_web.jp

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA

(CAM) VE SVĚTĚ

O čem se mlčí

Komora Sanátor

Svaz biotroniků Josefa Zezulky

Jsme členem:

Platforma EU pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi

ANME – Asociace pro přírodní medicínu v Evropě

EUAA – Evropská asociace pro ajurvédu

ISCMR – Mezinárodní společnost pro výzkum komplementární medicíny

Rozsáhlý zdroj ověřených informací o alternativní a komplementární medicíně (CAM), který sklízí velký úspěch na mezinárodním poli. V neposlední řadě přináší i pro laickou veřejnost zásadní ověřené informace o možném prospěchu CAM pro lidské zdraví. Je významnou pomůckou pro diskuzi s odbornou veřejností v této oblasti. Může také značně napomoci v jednání s regulátory v oblasti zdravotní péče.

 

PETICE NA PODPORU ÁJURVÉDY

Byla založena petice směřující k Evropskému parlamentu, která vyžaduje 1 milion podpisů. Ajurvéda je součástí našich oborů CAM a tak Vás jménem Duchovní univerzity Bytí žádám o zvážení připojení svého podpisu pod tuto petici. Je v našem společném zájmu rozvíjet všechny holistické metody i metody založené na důkazech (EBM) k prospěchu nás všech. Přátelé z Nadstranické parlamentní skupiny pro indické tradiční vědy britského parlamentu mne požádali, abych podpořil tuto petici, což činím velmi rád.
 
Naše komora spolupracuje s Nadstranickou parlamentní skupinou, velmi nám pomohli v cestě otevření biotroniky ve světě, bylo to velmi šlechetné. Jsem přesvědčen, že zde Zezulka má na tom svým vedením lví podíl, děkuji, učiteli. Budete-li to cítit za správné, připojte svůj podpis pod petici s tím, že tak významně podpoříte i naši biotroniku. 
Děkuji.
Tomáš Pfeiffer, ředitel profesní komory Sanátor.
 
Odkaz petice (EN):
https://www.change.org/p/european-parliament-incorporate-yoga-and-ayurveda-into-european-healthcare
Uvedený webový odkaz je v angličtině, zde uvádíme překlad textu petice do češtiny:
Začleňte jógu a ajurvédu do evropského zdravotnictví Svoboda volby ve zdravotnictví
EU Amarjeet S. Bhamra zahájil tuto petici pro Evropský parlament
" Já, jako občan, naléhám na naše politiky na národní a evropské úrovni, aby podněcovali lékařskou profesi k zaujímání takového pohledu na naše zdraví, jenž by byl větší měrou holistický, díval se na člověka jako na celek, nikoli jen na dílčí symptomy, podporoval celkový blahobyt, uznával potenciální přínosy doplňkových léčeb a začleňoval do zdravotnictví oceňované tradiční přístupy jako ajurvéda a jóga."

Návod k podpisu petice

 

KONTAKTUJTE NÁS

Profesní komora Sanátor
Soukenická 21, Praha 1
110 00  Czech republic
Email: info@cam2020praha.cz
Phone: +420 721 150 871
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon